Ayvalık Ticaret Odası Hakkında Bilgiler İçerir.

Akreditasyon/Kalite

Özge ÇAKMAK
Akreditasyon Sorumlusu
Yönetim Sistemleri Temsilcisi

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: 0266 3121517 -14

 

 • 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı:2010 şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

 • Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması.

 • Ayvalık Ticaret Odası bünyesinde, bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi Bakanlığı'nın ve Belgelendirme Kuruluşlarının düzenlediği denetimde kalite ve akreditasyon konularında Yönetim Kurulunu temsil etmek.

 • Özel durumlarda (Yönetim Kurulunun Yazılı İzni ile) odanın diğer kurumlarla ilişkilerinde de odayı temsil etmek.

 • Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri denetlemek ve sistemde gördüğü uygunsuzlukların iyileştirilmesi için faaliyetleri başlatmak gerekli hallerde bu faaliyetlere ilişkin onay için Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

 • İç Tetkik planlarını hazırlamak, uygulamak ve tetkik takımından alınan tetkik raporunu değerlendirerek sonuçları Yönetim Kuruluna bildirmek, tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirilmesi faaliyetlerini izlemek.

 • Her yıl yapılması zorunlu olan Öz Değerlendirme programını hazırlamak, öz değerlendirme faaliyetlerini uygulamak ve sonuçları Yönetim Kurulu ile TOBB Akreditasyon Sekreterliği'ne bildirmek.

 • Yönetim Sistemi Dokümantasyon yapısının izlenebilirliğini sağlamak ve denetimini yapmak

 • Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğitimleri Eğitim Programına almak ve etkinliği ölçmek.

 • Yönetim Sistemleri El Kitabında ve talimatlarda belirtildiği gibi yönetim sistemi standartlarının istekleri doğrultusunda idari vekil olarak üst düzey yetkililer ile birlikte uygulamak.

 • Yönetim Sistemi performansını ölçmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını üst yönetime raporlamak.

 • Oda çalışanlarında müşteri (üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek

 • Hizmet verilen konularda hata nedenlerinin sistematik analizinde diğer bölümlerle koordinasyon kurmak.

 • Odanın Stratejik Planının hazırlanmasında koordinatörlük görevi yapar. Stratejik Plana bağlı İş Planlarının Hazırlanmasını kuracağı ekip ile birlikte yapar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulunun onayladığı İş Planlarının uygulanmasını ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder. İş Planlarına bağlı Gözden Geçirme toplantılarını planlar ve sonuç raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

 • Müşteri geri bildirimlerinin alınarak ölçülmesi ve sorunların çözülmesini sağlamak, sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları belirleyerek iyileştirme faaliyetini başlatmak.

 • Yönetimin Gözden Geçirme Planını hazırlamak, toplantıların plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve toplantının sonuç raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna bildirmek ve gerekli faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak.

 • Kayıtlarının muhafaza edilmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanması için altyapının oluşturulması amacı ile Arşiv kurallarını belirler ve uygulanmasını sağlar.

 • Üye ve personelin eğitim ihtiyaçlarını araştırmak ve Genel Sekretere raporlamak.

 • Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasında yaptığı eğitim araştırmalarının sonuçları ile katkıda bulunmak, Yönetim Kurulu tarafından eğitimlerin onaylanması için sonuç raporları ve analizleri Genel Sekretere sunmak.

 • Yönetim Kurulunun onayı alınan, üyelere yönelik eğitim programlarını organize etmek.

 • Verilen eğitimlerin, eğitim sonrası etkinliğini araştırmak ve analiz etmek.

 • Stratejik plan ve yıllık iş planlarının gerçekleşme durumu hakkında Yönetim Kurulu'na, Akreditasyon İzleme Komitesine rapor vermek.

 • Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarını düzenlemek, toplantı tutanaklarını yazmak, tutanakları komite üyelerine imzalatmak, muhafaza etmek.

Meslek Komiteleri

1. Meslek Komitesi

 • İbrahim Ustalı - Komite Başkanı
 • Aydın Şensal
 • Mehmet Barış Çelikel
 • İbrahim Mustafa Cömert
 • ismail Müderrisoğlu

2. Meslek Komitesi

 • Havva Nefise Çam- Komite Başkanı
 • Osman Özdoğan
 • Ahmet Duran Ürgüplü
 • Osman Yılmaz
 • Mehmet Dal

3. Meslek Komitesi

 • Atıf Özbek- Komite Başkanı
 • Cafer Çaylan
 • Hüseyin Alpsoy
 • Aziz Arslan
 • Hasan Tavşan

4. Meslek Komitesi

 • Serap Kandiye- Komite Başkanı
 • Mustafa Büyükçıvgın
 • Üzeyir Uğur El
 • Barbaros Fatih Saraçoğlu
 • Hatice Banugül Bellibaş

5. Meslek Komitesi

 • Özgün Uygun- Komite Başkanı
 • Hüseyin Şalmanlı
 • Mehmet Haşim Öz
 • Cem Vidinlisan
 • Hüseyin Şahin

6. Meslek Komitesi

 • Levent İhsan Billurcu- Komite Başkanı
 • Sacide Leyla Süner
 • Tülay Lale
 • Raşit Kandemir
 • Namık Zafer
 • Nihat Uzun
 • Hüseyin Merih Onay

7. Meslek Komitesi

 

 • Adem Zengin- Komite Başkanı
 • Mehmet Babayiğit
 • Ali Uçar
 • Dalyan Kuzu
 • Yüksel Kocabıyık

8. Meslek Komitesi

 

 • Cem Türkyılmaz- Komite Başkanı
 • Ali Pehlivan
 • Mehmet Sıray
 • İbrahim Ulaş
 • Hüseyin Gün
 • Kasım Yeğin
 • Nusametdin Sayar

9. Meslek Komitesi

 

 • Hüseyin Kesebir- Komite Başkanı
 • Suat AKın
 • Metin Akkuş
 • Yusuf Yılmaz
 • Tanzer Küçükbaş
 • Yavuz Ovalı
 • Ahmet Arslan

Muamelat / Oda Sicil

Özge ÇAKMAK
Muamelat Memuru

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel : 0266 3121517- 14

GÖREVLERİ

 • Oda Muamelat Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde yazılı işleri yerine getirmek.
 • Oda üye dosyalarını düzenlemek.
 • Gelen-giden evrak kaydını yapmak.
 • Seçimlerle ilgili hususlarda yardımcı olmak.
 • Odanın web sitesi hazırlamak, güncellemek.

 

 

 

 

 

 

 

Organizasyon Şeması

org.sema06

Muhasebe

Korhan VAROL
Muhasebe Memuru

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel: 0266 3121517- 11

GÖREVLERİ

 • 12.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve en son 20.07.2007 tarihinde revizyon gören TOBB ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yazılı olan görevlerdir.

 • Her yıl Ekim ayında bir sonraki yılın taslak bütçesini hazırlayarak Genel Sekreterin görüşüne sunar. Genel Sekreter bütçe taslağını Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulunun onayını takiben Meclis Başkanına havale edilir. Meclis Başkanı Bütçe Komisyonuna havale eder ve Bütçe Komisyonu onayı ile Meclise onaylanmak üzere havale edilir. Bütçe çalışmaları Aralık ayı içinde yapılan olağan Meclis Toplantısında sonuçlandırılır.

 • Tahsil, tediye, mahsup fişlerini günlük olarak TOBB-Net Muhasebe programına girer. Gün sonu kasa raporunu alır; tahsil tediye ve mahsup fişlerini ilgili evrakını dosyalarına kaldırır. Bu kayıtlar Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 sene zarar görmeyecek şekilde arşivde tutulur.

 • Her ay sonu, Ay Sonu Kapatma İşlemi yapıldıktan sonra Aylık Mizan, Gelir-Gider Cetveli ve Bütçe Durum Analizi çıkarır. Aylık hesapları Genel Sekretere sunar.

 • Verilen hizmetlere ilişkin tahsilâtları yapar. Kurumun günlük nakit hareketlerini yönetir ve gün sonu kasanın tutmasını sağlar. Kasada muhafaza edilecek nakit limiti her yıl alınan Yönetim Kurulu ve Meclis kararına bağlı olarak değişebilir.

 • Her yılın Ocak ayında bir önceki yılın kesinleşmiş hesapları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Meclise havale edilir ve Meclis tarafından onaylanarak Yönetim Kurulu ibra edilir.

 • Yönetim Sistemin gereklerine uyar. Bu kapsamda Yönetim Sistemlerinin kendi bölümünde başarı ile uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

 • Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirerek katkıda bulunur.

 • Bölümünde müşteri geri bildirimlerinin alınmasından ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasından sorumludur.

 • Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizini yapar.

 • Bütçe hazırlanırken odanın stratejik hedeflerine bağlı iş planlarını dikkate alır ve Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlar.

 • Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.

 • Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.

 • Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlar, veri analizlerini yapar ve Yönetim Sistemleri Temsilcisine sonuçları rapor eder.

 • Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapar ve sonuçlarını ilgili birime raporlar.

 • Odanın ayrıntılı mali analizlerini gerçekleştirmek ve bu analizleri ayda bir Yönetim Kurulu toplantısında ve 3 ayda bir Meclis toplantılarında sunmak.

 • Oda web sitesi üzerinden yapılan aidat ödemelerini muhasabeleştirmek.

 • Hesapları İnceleme Komisyonu'na aylık mali raporları sunmak.

 • Mali risk analizini yapmak ve yılda bir kez gözden geçirmek.

 

 

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.